Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VISIONE.PL dla Klientów dokonujących zakupów po zmianie Ustawy od dnia 25.12.2014
 
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy sprzedaży, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny).
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.visione.pl ;
5. Sklep internetowy VISIONE Boutique  – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.visione.pl , za pośrednictwem, którego Klient może w  składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VISIONE Urszula WarżaŁa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.visione.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.visione.pl  prowadzony jest przez przedsiębiorcę: VISIONE Urszula Warżała ul. Komandorska 66, 53-343 Wrocław, NIP: 8991604630, Regon: 020620299, kontakt ze sklepem: tel.: 603503543 lub 603503343, e-mail: sklep@visione.pl. Firma jest wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów na stronie www.visione.pl:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub
b.) [przeglądarka internetowa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [...], c.) minimalna rozdzielczość ekranu [...] x [...] pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.visione.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.visione.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 3.1. VISIONE Urszula Warżała może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VISIONE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VISIONE.
3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VISIONE.
3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla VISIONE,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.visione.pl , dokonać wyboru Fasonu, Koloru oraz Rozmiaru właściwego dla siebie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) szacunkowego czasu dostawy, przy czym VISONE Urszula Warżała zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie maksymalnie 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VISIONE Urszula Warżała Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "VISIONE Urszula Warżała potwierdzenie Złożenia Zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Inpostu Koszty Dostawy :
http://visione.pl/Czas-i-Koszt-dostawy-cinfo-pol-7.html
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 72h roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.visione.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu  lub faktury VAT.
 VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23% , cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.) przelewem na numer konta bankowego
Numer konta do wpłat: 73 1140 2004 0000 3302 4918 9574,
b.) płatnością w systemie PayBayNET,
c.) zapłata kartą płatniczą PayBayNET,,
d.) Odbiór Osobisty.
e.) płatności internetowe IAI
 VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
VISIONE Urszula Warżała ul. Komandorska 66 53-343 Wrocław.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru  czyli odbiór przesyłki a w sytuacji przesyłek, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od dnia odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.
7.3. W razie odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić towar na swój koszt na adres korespondencyjny wskazany w pkt 2.3. Regulaminu w stanie niewykraczającym poza zakres konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Ewentualną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, ponosi Klient.

7.4.Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar na adres: VISIONE Urszula Warżała, ul. Komandorska 66, 53-343 Wrocław.
7.5. Nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, VISIONE Urszula Warżała zwróci Klientowi na wskazany rachunek bankowy dokonane przez Klienta płatności.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. VISIONE Urszula Warżała odpowiada za wady produktu  na podstawie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia). W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność VISIONE Urszula Warżała z tytułu rękojmi, na podstawie przepisu art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.
8.2. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany towar na adres korespondencyjny wskazany w pkt 2.3. Regulaminu, bądź starczyć go do Sklepu. W reklamacji Klient jest zobowiązany wskazać swoje dane osobowe, rodzaj towaru i datę jego zakupu, a także opisać dokładnie stwierdzoną wadę oraz swoje żądania.
8.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że VISIONE Urszula Warżała niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez VSIONE Urszula Warżała albo gdy VISIONE Urszula Warżała nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
8.4. VISIONE Urszula Warżała ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
8.5. VISIONE Urszula Warżała nie jest producentem oferowanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
IX. Dane osobowe
9.1.Administratorem Danych Osobowych jest VISIONE Urszula Warżała, która dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
9.2. VISIONE Urszula Warżała przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem, oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów.
9.3. VISIONE Urszula Warżała uprawniona jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. VISIONE Urszula Warżała nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.
9.4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych i prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
10.1. VISIONE Urszula Warżała podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VISIONE Urszula Warżała o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: VISIONE Urszula Warżała ul. Komandorska 66 53-343 Wrocław, mailowo pod adres sklep@visione.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
10.5. VISIONE Urszula Warżała zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VISIONE Urszula Warżała a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VISIONE Urszula Warżała a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VISIONE Urszula Warżała.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VISIONE  mieszczącego się pod Adresem www.visione.pl dla klientów, którzy dokonali zakupy do 24.12.2014

z 01.01.2012

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.visione.pl ;

4. Sklep internetowy VISIONE Boutique  – serwis internetowy dostępny pod www.visione.pl , za pośrednictwem, którego Klient może w  składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VISIONE Urszula WarżaŁa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.visione.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.visione.pl  prowadzony jest przez VISIONE Urszula WarżaŁa ul. Komandorska 66 53-343 WrocŁaw.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów na stronie www.visione.pl:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub

b.) [przeglądarka internetowa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [...], c.) minimalna rozdzielczość ekranu [...] x [...] pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.visione.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.visione.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. VISIONE Urszula WarżaŁa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VISIONE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VISIONE.

3.2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VISIONE.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla VISIONE,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.visione.pl , dokonać wyboru Fasonu, Koloru oraz Rozmiaru wlasciwego dla siebie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiazkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VISIONE Urszula WarżaŁa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "VISIONE Urszula WarżaŁa potwierdzenie Zlożenia Zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską K-EX lub za pośrednictwem Poczty polskiej lub Inpostu Koszty Dostawy :

http://visione.pl/Czas-i-Koszt-dostawy-cinfo-pol-7.html

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 72h roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.visione.pl

    oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu  lub faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23% , cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

Numer konta do wpłat: 73 1140 2004 0000 3302 4918 9574,

b.) płatnością w systemie PayBayNET,

c.) zapłata kartą płatniczą PayBayNET,,

d.) Odbiór Osobisty.

e.) płatności internetowe IAI

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres :

VISIONE Urszula WarżaŁa ul. Komadorska 66 53-343 WrocŁaw , podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru  czyli odbior przesylki .

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

VISIONE Urszula WarżaŁa ul. Komadorska 66 53-343 WrocŁaw

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. VISIONE Urszula WarżaŁa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@visione.pl lub pisemnie  VISIONE Urszula WarżaŁa ul. Komandorska 66 53-343 Wrocław  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8.3. VISIONE Urszula WarżaŁa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. VISIONE Urszula WarżaŁa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VISIONE Urszula WarżaŁa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: VISIONE Urszula WarżaŁa ul. Komandorska 66 53-343 WrocŁaw, mailowo pod adres sklep@visione.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. VISIONE Urszula WarżaŁa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VISIONE Urszula WarżaŁa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VISIONE Urszula WarżaŁa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VISIONE Urszula WarżaŁa.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Informacja o RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe:
  1. Nasza Firma Visione Urszula Warżała ul. Komadorska 66 53-343 może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pozyskujemy te dane od klientów.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
  3. Jesteśmy administratorem tych danych osobowych. Podajemy dane kontaktowe : Visione Urszula Warżała ul.  Komandorska 66 53 -343 Wrocław @sklep@visione.pl  tel +48 603 503 343 
  4. Dane osobowe będą u Nas przetwarzane przez czas nieokreślony ze względu na politykę rabatową, szykowanie ofert specjalnych oraz promocje.
  5. Każda osoba ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sklep Visione Urszula Warżała nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.”
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel